Skip Menu

20:47 - 21/10/2014

Các chương trình liên kết quốc tế

CỬ NHÂN

   Cử nhân

Stt Cơ sở đào tạo nước ngoài Quốc gia Chuyên ngành đào tạo Văn bản phê duyệt 
1 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Quản trị và Thương mại
QĐ số 5062/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2011 của Bộ GD & ĐT.
2 Trường ĐH Woosong  Hàn Quốc Kinh doanh Quốc tế / Công nghệ thông tin QĐ số 432/QĐ-BGD&ĐT-HTQT ngày 28/01/2004 của Bộ GD & ĐT; QĐ số 2120/QĐ-BGDĐT ngày 07/6/2012 của Bộ GD & ĐT.
3 ĐH Western Sydney Úc Quản trị kinh doanh QĐ số 1801/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 04/6/2015 của Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

THẠC SĨ

 Thạc sĩ

Stt Cơ sở đào tạo nước ngoài Quốc gia Chuyên ngành đào tạo Văn bản phê duyệt 
1 Trường Quản lý nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard Hoa Kỳ Chính sách công QĐ số 608/QĐ-BGDĐT ngày 14/02/2011 của Bộ GD & ĐT; QĐ số 1468/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2008 của Bộ GD & ĐT.
2 Viện Khoa học xã hội Hà Lan ISS, Đại học Erasmus Hà Lan Kinh tế Phát triển QĐ số 1843/GD-ĐT ngày 02/7/1994 của Bộ GD & ĐT; QĐ số 7957/BGDĐT-GDĐH ngày 26/11/2010 của Bộ GD & ĐT; và QĐ số 3147/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 22/9/2015 của Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.
3 Các trường thuộc CCIP (ESCP-Europe...), ĐH Paris-Sorbonne, Paris Dauphine… Pháp Quản trị Kinh doanh QĐ số 968/GD-ĐT ngày 5/5/1993 của Bộ GD & ĐT; Thỏa thuận giữa hai CP VN và Pháp về phát triển CFVG (GĐ 2013-2018) ngày 03/12/2013.
4 Trường IAE Paris-Sorbonne,
Trường ESCP - Europe
Pháp Marketing,
Bán hàng và dịch vụ
QĐ số
4218/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2010 của Bộ GD & ĐT.
5 2 trường đối tác của Pháp (Paris Dauphine và ESCP-Europe) Pháp Tài chính và ngân hàng QĐ số 8312/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2007 của Bộ GD &ĐT; QĐ số 2162/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2014 của Bộ GD & ĐT. 
6 ĐH Quebec at Montreal Canada Quản trị Kinh doanh  QĐ số 5354/QĐ-BGDĐT-ĐTVNN ngày 25/10/2011 của Bộ GD & ĐT. 
7 Trường ĐH Massey New Zealand Quản trị tài chính QĐ số 1080/QĐ-BGDĐT
ngày 18/3/2011 của Bộ GD & ĐT.
8 ĐH Western Sydney Úc Kinh doanh và thương mai (nay là Quản trị kinh doanh) QĐ số 339/QĐ - BGDĐT, ngày 25/01/2013 của Bộ GD & ĐT.
9  ĐH Tampere Phần Lan Hành chính công QĐ số 33/QĐ-BGDĐT
ngày 3/1/2013 của Bộ GD & ĐT.

TIẾN SĨ

 Tiến sĩ

Stt Cơ sở đào tạo nước ngoài Quốc gia Chuyên ngành đào tạo Văn bản phê duyệt 
1 4 trường đối tác :
1) Trường Kinh Doanh Châu Âu (ESCP-Europe)
2) ĐH Paris Dauphine
3) ĐH Strasbourg
4) ĐH Lille Nord de France
Pháp Quản lý QĐ số 20/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2011 của Bộ GD & ĐT và QĐ số 5820/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ GD & ĐT.

 

Top