Skip Menu

13:57 - 05/04/2016

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập

Số/Ký hiệu
61/TB-VPVP
Ngày ban hành 31/3/2016

 

Top