Skip Menu

18:00 - 28/04/2016

Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ngày ban hành 27/4/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Văn bản bị thay thế/sửa đổi/bổ sung
- Thay thế Quy định số 839/QyĐ-ĐHKT-TCHC ngày 20 tháng 3 năm 2015 
Tệp đính kèm Tải về

Top