Skip Menu

18:17 - 15/02/2017

Thông báo số 1 về tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

 

Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017

Theo quy trình thực hiện, các đơn vị gặp các ứng viên, trao đổi những nội dung liên quan. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
 
Thứ Hai, ngày 20/02/2017
+ 09g00 tại A1.03: Phòng Tổ chức - Hành chính phổ biến một số thông tin cần thiết;
+ 09g30: Ứng viên gặp các đơn vị dự tuyển:
  • A1.03: Phòng Tổ chức - Hành chính;
  • A1.05: Viện Đào tạo Sau đại hoc;
  • A2.16: Phòng Cơ sở vật chất;
  • A0.04: Trạm Y tế;
  • A2.04: Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên;
  • A2.05: Khoa Ngoại ngữ kinh tế.
Đây là quy trình bắt buộc trong Quy chế Tuyển dụng của UEH, đề nghị các Anh/Chị sắp xếp thời gian tham dự theo đúng quy định.
 

Top