Skip Menu

15:19 - 08/08/2017

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Tổ Thư ký

Top