Skip Menu

10:46 - 09/10/2017

Thông báo về việc thanh lý các trạm biến áp 50KVA và 100KVA; Thanh lý tài sản hư hỏng hoặc hết khấu hao không còn nhu cầu sử dụng

Top