Skip Menu

10:14 - 08/02/2018

Thông báo về việc triển khai và tổ chức tập huấn sử dụng module Quản lý vai trò công việc và module Quản lý làm thêm giờ trên hệ thống Quản lý nhân sự (HRM)

Top