Skip Menu

15:00 - 13/04/2018

Thông báo về cuộc thi "Green-Talents" do Bộ Giáo Dục và Nghiên cứu liên bang Đức (BMBF) tổ chức

Trung tâm Thông tin DAAD tại TP.HCM kính gửi đến Quí nhà trường thông báo về Cuộc thi „Green-Talents“ dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực phát triển bền vững do Bộ Giáo Dục và Nghiên cứu liên bang Đức (BMBF) tổ chức.

Vui lòng truy cập trang www.greentalents.de để tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi này. 

Hạn nộp hồ sơ là 23.05.2018.

Chúng tôi xin đính kèm thông báo về cuộc thi này. Kính mong Quí nhà trường chuyển tiếp đến cho các phòng, ban trực thuộc và các ứng viên có quan tâm. Xin chân thành cảm ơn.

Top