Skip Menu

14:28 - 12/07/2018

UEH nhận Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 11/7/2018, UEH tiếp tục vinh dự nhận được Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 02 lĩnh vực cốt lõi: hoạt động đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Có thể thấy, việc thực hiện quản lý chất lượng đã giúp UEH tăng cường cải tiến hoạt động quản trị điều hành; tăng hiệu quả làm việc của công chức, viên chức; giảm thiểu sai sót, kiểm soát rủi ro; góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới công tác quản trị đại học, hướng đến hội nhập quốc tế sâu rộng theo định hướng chiến lược phát triển của UEH trong dài hạn.

Nhận thức rõ lợi ích của việc áp dụng quản lý chất lượng trong hoạt động của Trường, từ năm 2012, UEH đã bắt đầu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 vào tháng 7 năm 2015. Không ngừng cải tiến đổi mới, UEH tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của Trường phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - phiên bản thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có những điểm sáng đáng ghi nhận, giúp hoạt động của tổ chức hiệu quả và gắn với thực tiễn:

  • Yêu cầu rõ ràng về tư duy dựa trên rủi ro: Tiêu chuẩn quốc tế này sử dụng cách tiếp cận quá trình theo trình tự Plan-Do-Check-Act (PDCA) và tư duy rủi ro. Chu trình PDCA cho phép tổ chức đảm bảo rằng các quá trình của tổ chức có đủ nguồn lực, được quản lý đầy đủ, và các cơ hội cải tiến được xác định và thực hiện. Tư duy dựa trên rủi ro cho phép tổ chức xác định các yếu tố có thể làm cho các quá trình của tổ chức và hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức đi chệch khỏi các kết quả dự kiến, từ đó đưa ra các biện pháp kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và khai thác tối đa các cơ hội.
  • Chú trọng vào vai trò của đại diện lãnh đạo về chất lượng và bối cảnh của tổ chức.
  • Không ngừng cải tiến nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Các tiêu chí quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 rất phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của UEH, điều này thúc đẩy nhanh chóng quá trình đổi mới, phát triển UEH trong hiện tại và tương lai.

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực không ngừng của toàn bộ tập thể UEH trong suốt thời gian qua, nhằm xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và có hiệu lực mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững và đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế của UEH.

Tin, ảnh: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top