Skip Menu

16:15 - 07/09/2018

Quyết định về việc điều chỉnh nhiệm vụ của Văn phòng trường và Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quy định số 2004/QyĐ-ĐHKT-NHSU ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường;

Căn cứ thống nhất của Lãnh đạo Phòng Nhân sự, Văn phòng trường và Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng tại phiên họp ngày 03 tháng 9 năm 2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự,

                                                                             QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.    Điều chỉnh nhiệm vụ của Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng về “Quản lý hệ thống chỉ dẫn, tặng phẩm, lễ phục của UEH. Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông về UEH.” thành “Quản lý hệ thống chỉ dẫn, lễ phục UEH. Giám sát thương hiệu tặng phẩm UEH. Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông về UEH.”

Điều 2.    Chuyển nhiệm vụ “Quản lý tặng phẩm của UEH” từ Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng sang Văn phòng trường.

Điều 3.    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Nhân sự, Chánh Văn phòng trường, Lãnh đạo phòng Truyền thông và quan hệ công chúng và các Trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (đã ký)

 

                                                                           GS.TS. Nguyễn Đông Phong

File quyết định bản đầy đủ

Top