Skip Menu

10:59 - 11/09/2018

Quyết định về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.   Ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Điều 2.   Quy định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này không còn hiệu lực.

Điều 3.  Các Ông/Bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./-

 

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                               GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Tải văn bản đầy đủ

 

Top