Skip Menu

16:25 - 02/10/2018

Thông báo về kết quả quy hoạch bổ sung đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016-2021


Văn bản số: 1920/TB-ĐHKT-NHSU
Ngày: 02/10/2018
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Thực kiện Kế hoạch số 914/KH-ĐHKT-TCHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng về công tác quy hoạch bổ sung đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ tiếp theo, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 28 tháng 8 năm 2018, Trường đã tiến hành các bước Quy hoạch theo Kế hoạch trên.

Nay, Trường thông báo kết quả quy hoạch bổ sung đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 đến các đơn vị thuộc Trường được biết.

Trân trọng,

 

Top