Skip Menu

10:05 - 09/10/2018

Thông báo một số thông tin bổ sung Chương trình số 802/CT-ĐHKT-TCHC ngày 02 tháng 5 năm 2018 về nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viên UEH

 

Nhằm khuyến khích giảng viên đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo Quy định số 441/QyĐ-ĐHKT-TCHC ngày 02 tháng 5 năm 2018, UEH thông báo một số thông tin bổ sung Chương trình số 802 như sau:

  1. Đối với giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng Anh tổ chức tại trường trong giai đoạn 2018-2019
  1. UEH hỗ trợ lệ phí thi IELTS theo thực tế nhưng không quá 5 triệu đồng sau khi học viên hoàn thành mỗi khóa học với điều kiện đạt kết quả IELTS từ 6.0 trở lên và kết quả thi không thấp hơn chuẩn đầu ra của mỗi khóa học tương ứng.
  2. Học viên hoàn thành các khóa đào tạo IELTS (Pre-IELTS, Intro, Upper và Advanced) và khóa học Academic English for Research được miễn định mức tương ứng là 40 giờ chuẩn giảng dạy và 40 giờ chuẩn nghiên cứu khoa học cho mỗi khóa học.
  1. Đối với trường hợp giảng viên tự học và không tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng Anh tổ chức tại Trường
  1. UEH hỗ trợ chi phí tự học, tương đương 10 triệu đồng cho giảng viên lần đầu đạt trình độ từ IELTS 6.0 hoặc tương đương trở lên. Điều kiện: (1) Giảng viên chưa đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo Quy định 441 và (2) Giảng viên chưa từng nhận hỗ trợ kinh phí đạt chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ từ UEH.
  2. Đối với giảng viên đã đạt trình độ tương đương IELTS 6.0 trở lên, UEH tiếp tục hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi lần giảng viên tăng 0.5 điểm IELTS hoặc tương đương về trình độ tiếng Anh. Ví dụ, giảng viên đã đạt trình độ IELTS 6.0, khi giảng viên đạt trình độ IELTS 6.5 sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng.
  3. Mục 2a, 2b chỉ áp dụng đối với văn bằng, chứng chỉ có ngày thi/ngày cấp sau ngày 01/10/2018 và còn hiệu lực tại thời điểm xem xét hỗ trợ.

Trường trân trọng thông báo để quý giảng viên biết và thực hiện.

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                       (đã ký)

                                                                     GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Tải Thông báo bản đầy đủ

 

 

 

Top