Skip Menu

17:01 - 02/11/2018

Công văn về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Văn bản số: 2146/ĐHKT-NHSU
Ngày: 02/11/2018
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong
Bản đầy đủ: Tải về

 

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 08/2013-TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập (mẫu kê khai); Trường triển khai hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cho các công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018, như sau:

Danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định trong năm 2018 được gửi kèm theo văn bản này.

Trường yêu cầu Trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai đến các viên chức thuộc đơn vị có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, đồng thời đôn đốc nhắc nhở viên chức thực hiện việc kê khai đúng quy định.

Các công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 thực hiện việc kê khai trung thực, đầy đủ về số lượng tài sản, thu nhập phải kê khai và nộp trực tiếp về Phòng Nhân sự (Ms. Ngân - P. A113) trước ngày 16/11/2018. Trường hợp bản kê khai chưa đúng mẫu quy định thì phải kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Phòng Nhân sự.

Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức được công khai theo quy định và bảo quản theo chế độ quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ./-

 

Top