Skip Menu

17:12 - 02/11/2018

Quyết định thành lập Tổ Xây dựng “Phương án tuyển sinh Đại học chính quy từ năm 2020”

Văn bản số: 3183/QĐ-ĐHKT-NHSU
Ngày ký: 01/11/2018
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong
Bản đầy đủ: Tải về

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Nghị quyết số 77/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;
Căn cứ nhu cầu công tác của Trường;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Xây dựng “Phương án tuyển sinh Đại học chính quy từ năm 2020”, gồm các công chức, viên chức theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Tổ Xây dựng phương án có nhiệm vụ: i) Tổ chức xây dựng bộ đề thi và cách thức tổ chức kỳ thi UEH-SAT; ii) Đẩy mạnh truyền thông về phương án tuyển sinh của UEH đến người học và xã hội.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, các Trưởng đơn vị liên quan và các công chức, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 

Top