Skip Menu

11:22 - 05/11/2018

Quyết định về việc phân công Tư vấn viên cho sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 thang 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy;

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công tác chính trị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.    Phân công 68 viên chức làm Tư vấn viên cho sinh viên đại học chính quy theo danh sách đính kèm.

Điều 2.    Tư vấn viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3.    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị liên quan và các viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                               GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Danh sách tư vấn viên cho sinh viên hệ đại học chính quy

Tải văn bản đầy đủ

 

Top