Skip Menu

13:00 - 05/11/2018

Công văn về việc chi hỗ trợ đại biểu dự hội nghị

Số/Ký hiệu 2162/ĐHKT-VP
Ngày ban hành 05/11/2018
Người ký PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng
Trích yếu Công văn về việc chi hỗ trợ đại biểu dự hội nghị
Bản đầy đủ Tải về

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

Thực hiện Kế hoạch số 2095/KH-ĐHKT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2018 về tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019, Trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc việc chi hỗ trợ đại biểu dự hội nghị như sau:

1. Hội nghị viên chức đơn vị: 200.000đ/đại biểu, bao gồm viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Trường.

2. Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức cấp Trường: 300.000đ/đại biểu.

Đối với việc chi hỗ trợ đại biểu dự hội nghị viên chức đơn vị, Công đoàn đơn vị lập danh sách viên chức, người lao động tham dự hội nghị (có ký tên xác nhận) gửi về Phòng Tài chính - Kế toán để nhận tiền mặt.

Trân trọng,

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, HCTH
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký và đóng dấu)
 
 
PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt
 

 

Top