Skip Menu

10:04 - 07/11/2018

Kế hoạch: Tổ chức Giải thưởng Nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên “Nhà Kinh tế trẻ UEH” năm 2019

1. Mục đích

Giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ UEH” năm 2019 dành cho sinh viên (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được tổ chức nhằm biểu dương thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, và tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc đại diện Trường tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, cấp Bộ và cấp Quốc gia.

2. Yêu cầu

Giải thưởng phải phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên và nội dung Chương trình đào tạo của Trường.

Giải thưởng đảm bảo tác động tích cực đối với việc học tập chính khóa của sinh viên, tạo môi trường thi đua học tập nghiên cứu, tăng số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu của sinh viên để tương xứng với quy mô đào tạo của Trường. Giải thưởng phải được triển khai rộng khắp đến toàn bộ sinh viên Trường và thu hút giảng viên Trường tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

3. Thể lệ: (ban hành đính kèm)

4. Công tác tổ chức

            4.1. Ban chỉ đạo

1.

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

TS. Trần Mai Đông

Trưởng P. QLKH-HTQT

Phó ban

3.

ThS. Trần Anh Thanh Sơn

Phó Trưởng P. CTCT

Thành viên

4.

ThS. Hoàng Tuyết Anh

Giám đốc Thư viện

Thành viên

5.

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

            4.2. Ban tổ chức

1.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

Phó Trưởng P. QLKH-HTQT

Trưởng ban

2.

ThS. Nguyễn Đình Hoàng Uyên

Trưởng B. HT-NCKH-QHQT

Phó ban

3.

ThS. Vũ Minh Hà

P. QLKH-HTQT

Thành viên

4.

 TS. Nguyễn Phúc Cảnh

Phó B. HT-NCKH-QHQT

Thành viên

 

            Các sinh viên là thành viên, cộng tác viên của Ban học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Đoàn trường, Ban học tập Đoàn các khoa là thành viên Ban tổ chức.

            4.3. Phân công nhiệm vụ

            4.3.1. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

   Phát động phong trào và triển khai sâu rộng đến sinh viên các khoa, viện cách thức đăng ký tham gia, thể lệ giải thưởng và các văn bản có liên quan qua hệ thống Đoàn - Hội các cấp;

   Tổ chức và hướng dẫn sinh viên đăng ký tham dự Giải thưởng trên Hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên UEH;

   Hỗ trợ sinh viên: tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu, làm cầu nối giữa sinh viên với Khoa, viện trong việc tìm giảng viên hướng dẫn;

   Thường xuyên báo cáo tình hình cho Ban tổ chức và Phòng QLKH-HTQT;

   Hỗ trợ Phòng QLKH-HTQT thực hiện các hoạt động tổ chức và công bố kết quả giải thưởng.

            4.3.2. Các khoa, viện đào tạo

   Tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trường tuyên truyền, phát động, tổ chức cho sinh viên đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;

   Hỗ trợ chuyên môn cho sinh viên thực hiện tốt đề tài (phương pháp nghiên cứu, gợi ý đề tài, giảng viên hướng dẫn, liên hệ cơ sở thực tế, v.v…).

            4.3.3. Phòng QLKH - HTQT

   Xây dựng Kế hoạch và Thể lệ giải thưởng;

   Hỗ trợ sinh viên các thủ tục đăng ký và tổ chức việc đánh giá, tuyển chọn;

   Quản lý kinh phí được cấp.

            4.3.4. Phòng QLĐT - CTSV

   Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên vừa học tập chính khóa, vừa tiến hành nghiên cứu khoa học;

   Thực hiện các quyền lợi về điểm khuyến khích học tập cho sinh viên có công trình đạt giải theo đúng Quy định hiện hành.

            4.3.5. Phòng Công tác chính trị

   Thực hiện các quyền lợi về điểm rèn luyện cho sinh viên theo đúng Quy định hiện hành.

            4.3.6. Thư viện

   Cho phép sinh viên có đăng ký đề tài được tham khảo tài liệu tại phòng đọc sau đại học

            4.3.7. Các đơn vị khác thuộc Trường

   Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nghiên cứu thực hiện đề tài.

            4.4. Tiến độ thực hiện

01/11/2018

Ban hành kế hoạch và triển khai giải thưởng trong toàn Trường

30/11/2018

Hạn chót sinh viên đăng ký thuyết minh đề tài tham gia giải thưởng trên hệ thống

12/12/2018

Hội đồng khoa học khoa/viện đánh giá, xét chọn thuyết minh được thực hiện

03/03/2019

Hạn chót sinh viên có thuyết minh được phê duyệt, nộp đề tài hoàn chỉnh trên hệ thống

08/03/2019

Lập Hội đồng khoa học cấp trường đánh giá và xét chọn đề tài

12/04/2019

Họp hội đồng và công bố kết quả giải thưởng

21/04/2019

Hạn chót SV K41 đạt giải thưởng nộp Giấy đề nghị cộng điểm.

 

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Giải thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành có liên quan và dự toán ngân sách cho hoạt động NCKH sinh viên của Trường năm 2019.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để b/c);                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị thuộc Trường;

- BCĐ và BTC Giải thưởng;                                                                (Đã ký)

- Lưu: VT, QLKH.                                                               GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

 

File văn bản 

Thể lệ 

Hướng dẫn đăng ký đề tài

 

Top