Skip Menu

17:00 - 19/11/2018

Quy chế Làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

Số/Ký hiệu
3435/QC-ĐHKT-VP
Ngày ban hành 19/11/2018
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu
Quy chế Làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Bản đầy đủ Tải về

 

     Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

     Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

     Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

     Căn cứ Quy chế số 405/QC-ĐHKT-TCHC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

     Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17 tháng 07 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Văn phòng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

     Căn cứ Quy định số 2004/QyĐ-ĐHKT-NHSU ngày 17 tháng 07 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

     Theo đề nghị của Chánh Văn phòng trường;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết

Top