Skip Menu

10:49 - 13/12/2018

Quyết định về việc cấp học bổng UEH – Học kỳ cuối 2018 cho sinh viên đại học chính quy khóa 40, 41, 42, 43, 44

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng UEH - Học kỳ cuối năm 2018 trong phiên họp ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.     Công nhận danh sách sinh viên đại học chính quy khóa 40, 41, 42 và 43, 44 - được cấp học bổng UEH học kỳ cuối năm 2018, cụ thể:

-       Học bổng khuyến khích học tập: 1230 sinh viên;

-       Học bổng hỗ trợ học tập: 759 sinh viên;

              (Danh sách và xếp loại học bổng kèm theo)

Điều 2.     Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trưởng đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                                                          

Nơi nhận :                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như  Điều 2;                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, QLĐT                                                                                 (đã ký)                              

                                                         

                                                                                       PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Danh sách sinh viên nhận học bổng

Tải file văn bản đầy đủ

Top