Skip Menu

10:02 - 21/12/2018

Hướng dẫn về việc xác định trình độ tiếng Anh của viên chức UEH

Số/Ký hiệu

2963/HD-ĐHKT-NHSU

Ngày ban hành

20/12/2018

Người ký 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Trích yếu

Hướng dẫn về việc xác định trình độ tiếng Anh của viên chức UEH

Bản đầy đủ

Tải về

Nhằm thống nhất trong việc xác định trình độ tiếng Anh (theo khung châu Âu - CEFR) của công chức, viên chức, người lao động UEH (sau đây gọi tắt là viên chức) để đánh giá kết quả thực hiện công việc, Trường hướng dẫn xác định trình độ tiếng Anh như sau:

1. Căn cứ xác định trình độ

UEH công nhận các loại văn bằng, chứng chỉ sau để xác định trình độ tiếng Anh của viên chức:

- Văn bằng (trình độ chuyên môn);

- Văn bằng (đại học, sau đại học) ngành Ngôn ngữ Anh; 

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

- Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do UEH, các cơ sở giáo dục đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận cấp (Danh sách theo Phụ lục 1).

2. Cách xác định trình độ

2.1. Xác định theo văn bằng

UEH công nhận trình độ tiếng Anh của viên chức theo học vị cao nhất được ghi trên văn bằng chuyên môn cụ thể như sau:

- Tiến sĩ: Trình độ tiếng Anh mức B2;

- Thạc sĩ: Trình độ tiếng Anh mức B1;

- Cử nhân: Trình độ tiếng Anh mức A2;

- Cử nhân cao đẳng: Trình độ tiếng Anh mức A1;

- Các học vị thấp hơn không được xác định trình độ tiếng Anh theo CEFR;

- Viên chức học, viết và bảo vệ luận văn/luận án bằng tiếng Anh được công nhận trình độ tiếng Anh mức C1;

- Viên chức có văn bằng ngành Ngôn ngữ Anh được công nhận trình độ tiếng Anh mức C2.

2.2. Xác định theo chứng chỉ ngoại ngữ

- Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận và mức quy đổi sang khung châu Âu được quy định tại Phụ lục 2;

- Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được công nhận trình độ theo chứng chỉ. Mức quy đổi sang khung châu Âu được quy định tại Phụ lục 3.

3. Điều kiện công nhận trình độ cao hơn

Viên chức được công nhận trình độ tiếng Anh cao hơn trình độ đang được UEH công nhận khi:

- Nộp văn bằng ngành Ngôn ngữ Anh;

- Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (theo quy định tại Mục 2.2.) còn hiệu lực có trình độ cao hơn;

- Đạt trình độ cao hơn trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh hằng năm của UEH[1].

4. Văn bằng không được công nhận

            Văn bằng ngành Ngôn ngữ Anh được cấp bởi các cơ sở đào tạo trong nước chưa hoàn thành báo cáo tự đánh giá, chưa kiểm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm tốt nghiệp[2] hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng.

5. Tổ chức thực hiện

- Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày ký;

 - Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị gửi ý kiến về Phòng Nhân sự để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.[1] Kết quả kiểm tra chỉ có hiệu lực đối với kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc của năm kiểm tra.

[2] Danh sách các cơ sở đào tạo đã được kiểm định, tra cứu tại địa chỉ: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx.

 

Top