Skip Menu

08:16 - 15/03/2019

KẾ HOẠCH: Tổ chức workshop gặp gỡ nhà biên tập của các tạp chí Asia Pacific Journal of Marketing & Logistics và Journal of Business & Industrial Marketing

             1.      Mục đích

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với GS. Ian Phau (Giáo sư Trường Đại học Curtin, Úc, một trong những giáo sư đầu ngành lĩnh vực Marketing và là tổng biên tập của tạp chí Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics thuộc ISI có IF = 1.204) và GS. Julian Ming Sung Cheng (Giáo sư Trường Đại học Quốc lập Trung ương và là thành viên hội đồng biên tập của tạp chí Journal of Business & Industrial Marketing thuộc ISI có IF = 1.833) tổ chức các buổi workshop dành cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài UEH.

- Mở lớp nghiên cứu khoa hoc nâng cao cho đối tượng giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học của UEH.

- Tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tiếp xúc với các tổng biên tập.

- Tạo cơ hội tiếp cận môi trường nghiên cứu quốc tế.

2.      Các chủ đề thảo luận

Một số chủ đề được thảo luận trong các buổi workshop:

·           How to publish in SSCI journals – GS. Ian Phau

·           How to deal with reviewers comments – GS. Ian Phau

·           How to write a PhD thesis – GS. Ian Phau

·           APJML’s introduction – GS. Ian Phau

·           JBIM’s introduction – GS. Julian Ming Sung Cheng

·           JABES’s introduction – GS. Su Dinh Thanh

·           REINVENTING LUXURY: Surviving Consumer Trends – GS. Ian Phau

·           A meta-analytic review of influence strategies in marketing channel relationships – GS. Julian Ming Sung Cheng

·           Value co-creation in service settings: A literature reviewer - TS. Angelina Nhat Hanh Le

                3.  Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

                 - Thời gian: Thứ Hai (22/4/2019; 14:00 – 16:30) và Thứ Ba (23/4/2019; 9:00 – 16:30).

                  - Địa điểm:  Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

       - Phí tham dự: chiều thứ 2 (phí 500.000đ), cả ngày thứ 3 (phí 900.000đ), nếu tham dự cả 03 buổi (1.250.000đ). Đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học UEH được giảm 50% phí tham dự.

       Thành phần dự kiến:

              -  Diễn giả:  GS. Ian Phau, GS. Julian Ming Sung Cheng, GS. Su Dinh Thanh, TS. Angelina Nhat Hanh Le.

                      - Tham dự: Giảng viên, NCS, Học viên cao học, nhà nghiên cứu trong và ngoài UEH.

 

         Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

            -  Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (để báo cáo);                    

            -  Các đơn vị thuộc trường;                                                                                            (Đã ký)                               

            -  Lưu: VT, QLKH.                                                                                          GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

                                                                                                                          

                                                                                                 

                                                                                       

 

 

Top