Skip Menu

13:13 - 21/10/2014

Viện - Ban - Trung tâm - Tạp chí

 1. Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
 2. Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
 3. Viện Chính sách công
 4. Ban Ngoại ngữ
 5. Ban Giáo dục thể chất
 6. Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng
 7. Ban quản lý Dự án giáo dục đại học
 8. Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế - Thương mại
 9. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học kinh tế
 10. Trung tâm Dịch vụ Kinh tế
 11. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp - Hỗ trợ sinh viên
 12. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị
 13. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng, giảng dạy kế toán và các phần mềm kế toán
 14. Trạm Y tế
 15. Thư viện
 16. Tạp chí Phát triển kinh tế
 17. Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Top