Chuyên ngành luật kinh tế (Ngành luật kinh tế)

Chương trình đào tạo Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn hướng tới: kiến thức chuyên sâu, suy nghĩ độclập, phân tích đánh giá tót tình hướng, đạo đức hành nghề tốt và có cái nhìn bao quát.
Cử nhân luật và tương đương như anh ninh, công an. Cứ nhân ngành gần như học viện quan hệ quốc tế, cử nhân hành chính, các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính và quản trị kinh doanh và các khối ngành khoa học xã hội bao gồm cử nhân báo chí, triết học. Các thí sinh ngành gần phải tích lũy đủ tín chỉ các học phần về luật do khoa quy định trước khi tham gia tuyển sinh.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Gồm 60 tín chỉ, 24 tháng, chia thành 04 học kỳ, hướng vào ba trọng tâm:

- Quản trị công ty.

- Hợp đồng.

- Giải quyết tranh chấp.

Luật sư cao cấp, thẩm phán cao cấp, kiểm sát viên cao cấp, giảng viên đại học và các vị trí từ cấp trưởng phòng tùy theo quy định về quy hoạch nhân sự, tuyển dụng nhân sự của Đảng, Nhà nước, tập đoàn của từng thời kỳ.