STT Họ tên Chức vụ
(đơn vị)
Bộ môn Khoa
1 GS.TS. Nguyễn Đông Phong Chủ tịch Hội đồng trường Thương mại Kinh doanh quốc tế-Mar
2 GS.TS. Sử Đình Thành Hiệu trưởng Tài chính - Tiền tệ Tài chính công
3 TS. Bùi Quang Hùng Phó Hiệu trưởng Hệ thống thông tin kế toán Kế toán
4 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chiến lược và chính sách Đầu tư tài chính Tài chính
5 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Phó Hiệu trưởng COB Logistics&QLCCƯ Kinh doanh quốc tế-Mar
6 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Phó Hiệu trưởng CTD Tài chính quốc tế Tài chính
7 TS. Đinh Công Khải Phó Hiệu trưởng CELG   Quản lý nhà nước
8 TS. Phạm Khánh Nam Phó Hiệu trưởng CELG Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Kinh tế
9 TS. Trần Thế Hoàng Phó Chủ tịch UEH-Alumni Quản trị chiến lược Quản trị
10 TS. Bùi Quang Việt Chủ tịch Công đoàn trường Tài chính công Tài chính công
11 PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên Trưởng phòng QLKH-HTQT Kế toán quản trị Kế toán
12 TS. Phạm Dương Phương Thảo Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT Quản trị và định giá tài sản tài chính Tài chính
13 ThS. Võ Đức Hoàng Vũ Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Kinh tế
14 ThS. Phạm Trung Tấn Phòng Đào tạo Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin KD
15 ThS. Võ Thành Trung Phòng Đào tạo Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin KD
16 TS. Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng ĐTTX Quản trị chiến lược Quản trị
17 ThS. Nguyễn Đức Việt P.ĐTTX Quản trị chiến lược Quản trị
18 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng viện ĐTSĐH Thị trường tài chính Ngân hàng
19 PGS.TS. Từ Văn Bình Phó Viện trưởng viện ĐTSĐH Thương mại Kinh doanh quốc tế-Mar
20 ThS. Nguyễn Ngọc Thái Phó Viện trưởng viện ĐTSĐH Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin KD
21 ThS. Nguyễn Thanh Sử Phó Trưởng phòng Mar-TT Thương mại Kinh doanh quốc tế-Mar
22 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng KHĐT-KT   Kinh tế
23 ThS. Võ Thành Đức P.KHĐT-KT Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin KD
24 PGS.TS. Trần Tiến Khai Trưởng phòng ĐBCL-PTCT Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Kinh tế
25 ThS. Trần Thanh Tâm P.ĐBCL-PTCT Phát triển năng lực nghề nghiệp Kinh doanh quốc tế-Mar
26 TS. Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng DSA Tài chính doanh nghiệp Tài chính
27 ThS. Trần Thị Huyền Thu Phó Trưởng phòng TC-KT Kế toán công Kế toán
28 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu P.TC-KT Kế toán công Kế toán
29 ThS. Trần Thị Ái Thúy P.TC-KT Kế toán công Kế toán
30 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Kinh tế
31 ThS. Võ Hà Quang Định Trưởng phòng CNTT Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin KD
32 ThS. Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng CNTT Công nghệ thương mại điện tử Công nghệ thông tin KD
33 ThS. Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng CSVC   Quản lý nhà nước
34 ThS. Cao Văn Tiến Giám đốc Ban Ký túc xá Quản trị nhân sự Quản trị
35 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Tổng Biên tập TC.NCKT&KDC Kế hoạch-Đầu tư-Phát triển Kinh tế
36 ThS. Trần Lê Phúc Thịnh TC.NCKT&KDCA Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin KD
37 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định Giám đốc NXBKT Tài chính quốc tế Tài chính
38 TS. Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng Viện PTNNL&KD   Kinh tế
39 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh Viện trưởng Viện NCKTPT Thẩm định giá Kinh tế
40 GS.TS. Võ Xuân Vinh Viện trưởng Viện NCKD Thị trường tài chính Ngân hàng
41 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Viện trưởng Viên Tài chính bền vững Tài chính - Tiền tệ Tài chính công
42 ThS. Ngô Văn Phong Giám đốc công ty In Kinh tế   Kinh tế
43 PGS.TS. Hà Xuân Thạch Giám đốc công ty SKT Kế toán tài chính Kế toán
44 TS. Nguyễn Tấn Trung Trưởng phòng Tổng hợp COB Quản trị chất lượng Quản trị
45 ThS. Đặng Thị Bạch Vân Trưởng phòng Tổng hợp CELD Thuế Tài chính công
46 ThS. Nguyễn Kim Đức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kinh tế, Luật và Quản lý Thẩm định giá Kinh tế