Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Viện Toán ứng dụng được thành lập năm 2020. Viện có sứ mạng thực hiện các nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng liên quan đến một số lĩnh vực trong Toán học, khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội. Đẩy mạnh công bố quốc tế cả về số lượng và chất lượng các các công trình nghiên cứu. Đồng thời, đóng góp tích cực và hiệu quả trong các hoạt động chuyên môn khác của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, góp phần vào việc thực hiện sứ mạng của nhà trường.

Đội Ngũ

Ở thời điểm hiện tại, Viện Toán ứng dụng có 02 nhà nghiên cứu làm việc chính thức: Tiến sĩ Hồ Ngọc Kỳ nghiên cứu các tính chất định tính của nghiệm của các bài toán liên quan đến các lớp phương trình đạo hàm riêng loại elliptic. Tiến sĩ Đào Nguyên Anh tập trung vào các bài toán liên quan đến tính chất các không gian hàm và các bất đẳng thức nội suy trong Giải tích hàm, sự tồn tại nghiệm và hành vi nghiệm của phương trình nhiệt phi tuyến trong Phương trình đạo hàm riêng, lý thuyết toán tử Calderón-Zygmund, phân tích Hardy trong Giải tích điều hòa.
Dưới hình thức kiêm nhiệm, Viện có 03 nhà nghiên cứu là Lê Xuân Trường, Nguyễn Đình Tuấn, và Trần Thị Tuấn Anh. Các nhân sự này cũng đóng góp vào việc phát triển đa dạng các hướng nghiên của Viện Toán ứng dụng: Phương trình đạo hàm riêng, Tối ưu và Điều khiển tối ưu, các phương pháp định lượng ứng dụng trong kinh tế, tài chính.
dashboard
Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Đào tạo: Các khoá đào tạo liên quan đến các vấn đề sau
  • Công cụ toán học cho kinh tế và tài chính
  • Các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu
Nghiên cứu:
  • Ứng dụng của phương trình đạo hàm riêng để nghiên cứu các bài toán trong kinh tế, tài chính.
  • Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong các bài toán ứng dụng
  • Các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu.