Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Khoa thường xuyên điều chỉnh và đổi mới chương trình đào tạo, kết hợp lý thuyết với thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhằm thúc đẩy công tác hướng nghiệp và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế, triển khai các chương trình đào tạo liên kết với các trường có uy tín ở nước ngoài. Hiện nay, khoa đào tạo 05 chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh (BIS), Thương mại điện tử (EC), Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Kỹ thuật phần mềm (ST) và Khoa học Dữ liệu (DS) với quy mô khoảng 300 sinh viên mỗi năm.

Đội Ngũ

  • 23 Giảng viên cơ hữu
  • 10 Giảng viên Thỉnh giảng
  • 2 Thư ký
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chuyển giao giải pháp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kinh tế