Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về nội dung chương trình và trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Phối hợp với các đơn vị trong trường trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên. Trong giai đoạn 1996 - 2016 Khoa đã đào tạo hàng trăm cử nhân, thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị và hàng chục tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị.

Đội Ngũ

Hiện tại, đội ngũ nhân sự của Khoa gồm có 23 giảng viên và 02 thư ký. Trong đó có 02 Phó giáo sư, 15 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 03 thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Khoa có hàng chục người với trình độ từ Tiến sĩ đến Phó Giáo sư thuộc các lĩnh vực về khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh…
dashboard

Chương trình đào tạo

Cao học

Tiến sĩ

Khóa ngắn hạn

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Các lĩnh vực mà Khoa Lý luận chính trị quan tâm và muốn hợp tác với bên ngoài, các đối tác quốc tế:
  • Đào tạo bậc đại học và sau đại học chuyên ngành Kinh tế chính trị; bậc đại học ngành Công tác xã hội.
  • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khoa học xã hội, khoa học chính trị.
  • Tư vấn các vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.