Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Thời gian: Ngày 14 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Hội trường B1.302, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

Nội dung hội nghị:

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ hội nghị viên chức, người lao động đơn vị.

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

- Trao đổi, thảo luận.

- Thông điệp năm 2022 của Hiệu trưởng.

- Thông qua Nghị quyết hội nghị.