Hội nghị Viên chức, người lao động triển khai Đề án Tái cấu trúc UEH

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Chí Minh; Nghị quyết số 20/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, UEH tổ chức “Hội nghị viên chức, người lao động triển khai Đề án Tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành”, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09g00, thứ Năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021 ăng nhập, kết nối hệ thống từ 08g30)

- Kết nối thử nghiệm, kiểm tra hệ thống: Từ 15g00 - 16g30, thứ Tư, ngày 22/9/2021.

2. Địa điểm: Trực tuyến qua hệ thống Cisco Webex

- Link meeting: https://uehvn.webex.com/uehvn/j.php?MTID=m6fc59455e1037256d8f50152b2c89a36

- Hoặc Meeting number: 25167705715 và Password: ueh2710

3. Thành phần tham dự hội nghị: Toàn thể viên chức, người lao động UEH.

Lưu ý: Giảng viên có lịch giảng vào thời gian trên, thông báo cho Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí để xếp lịch giảng bù.

4. Chương trình Hội nghị và hướng dẫn đăng nhập, kết nối vào phòng họp trực tuyến: Link

Hội nghị viên chức, người lao động triển khai Đề án Tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành là hoạt động đặc biệt quan trọng của Trường, đề nghị toàn thể viên chức, người lao động tham dự đầy đủ.

Trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng đề nghị báo cáo trước cho Văn phòng trường (Đ/c Lê Đồng Dư, Phó Chánh Văn phòng trường, điện thoại: 0938977556, email: duld@ueh.edu.vn).

- Hỗ trợ kỹ thuật kết nối vào phòng họp trực tuyến
  1. Ông Võ Hà Quang Định, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0913713238, email: vhqdinh@ueh.edu.vn
  2. Ông Lê Mạnh Tới, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0908549715, email: toilm@ueh.edu.vn
  3. Ông Bùi Xuân Thiết, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0348055020, email: thietbx@ueh.edu.vn