Thời khóa biểu chính thức Học kỳ cuối năm 2023 Khóa 49 ĐHCQ tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long

15 tháng 09 năm 2023

Phân hiệu UEH Vĩnh Long thông báo Thời khóa biểu chính thức Học kỳ cuối năm 2023 Khóa 49 ĐHCQ chương trình chuẩn

- Theo ngành chuyên ngành: xem chi tiết tại đây

 

- Theo các đơn vị đào tạo: xem chi tiết tại đây

Chia sẻ