1. Giám đốc và các Phó Giám đốc

GS.TS.NGUYỄN ĐÔNG PHONG

HIỆU TRƯỞNG UEH
KIÊM GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU
 
Phó Giám đốc phân hiệu vĩnh long

TS.BÙI QUANG HÙNG

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ UEH
KIÊM  PHÓ GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU
Phó Giám đốc phân hiệu vĩnh long

ThS.NGUYỄN THỊ THÝ LIỄU

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
 
Phó Giám đốc phân hiệu vĩnh long

ThS.NGUYỄN ĐỨC VINH

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU

2. Đơn vị quản lý chức năng

2.1.Văn phòng Phân hiệu

2.2. Phòng Quản lý Đào tạo – Sinh viên – Khoa học – Học liệu

2.3. Phòng Tài chính - Kế toán

3. Đơn vị đào tạo (các khoa chuyên môn)

3.1. Khoa Kế toán

3.2. Khoa Tài chính - Ngân hàng

3.3. Khoa Quản trị

3.4. Khoa Công nghệ thông tin

3.5. Khoa Cơ bản

4. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

4.1. Đảng bộ bộ phận

4.2. Công đoàn cơ sở Phân hiệu

4.3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu

4.4. Hội Sinh viên Phân hiệu

4.5. Hội Khuyến học Phân hiệu

4.6. Chi hội Tin học Phân hiệu

5. Tổ chức quân sự, phòng cháy và chữa cháy

5.1. Trung đội Tự vệ cơ quan.

5.2. Đội Phòng cháy và chữa cháy