Lược sử

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) được thành lập năm 1976, là một trường đại học đầu ngành phía Nam về các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, luật và ngoại ngữ, được đánh giá là một trong 1000 trường đại học chuyên ngành kinh tế đứng đầu thế giới. Được xếp vào nhóm Đại học trọng điểm quốc gia, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của cả nước. Quy mô đào tạo những năm gần đây đạt trên 30.000 người cho 3 bậc học: Cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trường hiện đang hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu ngoài nước (Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada, Hà Lan, New Zealand, Phần Lan, Hàn Quốc, Anh…).

UEH xác định việc tham gia đào tạo nhân lực chất lượng cao, mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn, phản biện chính sách đóng góp cho sự phát triển cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn và cũng là trách nhiệm vinh dự của UEH. Vì lẽ đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trương thành lập Phân hiệu tại tỉnh Vĩnh Long - Nơi được xem là tâm điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long - nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, cũng như dễ dàng kết nối các hoạt động nói trên.

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long được thành lập năm 1976, đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trên các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin. Trường đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho Tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với 16.313 sinh viên, học sinh  trong đó 5.544 người trình độ Cao đẳng và 10.769 người trình độ Trung cấp. Trong đó, nhà trường đã có gần 30 năm phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo 3.538 người có trình độ cử nhân đại học và sau đại học cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chức năng – nhiệm vụ

Chức năng

Phân hiệu là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc UEH, thực hiện một phần chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của UEH theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu. Phát triển chương trình đào tạo tại Phân hiệu theo mục tiêu xác định;

2) Triển khai các hoạt động đào tạo đại học, sau đại học và các trình độ khác theo danh mục ngành, nghề đào tạo của Nhà nước; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc phạm vi hoạt động của Phân hiệu và theo quy định của pháp luật;

3) Tổ chức tuyển sinh, quản lý người học; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đảm bảo môi trường sư phạm cho hoạt động giáp dục; phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục và đào tạo;

4) Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo tại Phân hiệu và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định;

5) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, luật và ngoại ngữ; thực hiện hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;

6) Tư vấn, dịch vụ về đào tạo, khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, luật và ngoại ngữ phù hợp với năng lực của Phân hiệu;

7) Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, các chương trình, đề án, dự án thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

8) Xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, các ấn phẩm, thông tin khoa học, công nghệ và môi trường, trang thông tin điện tử chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

9) Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, thanh tra theo quy định;

10) Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Phân hiệu về: đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế; quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Phân hiệu;

1l) Quản lý tài chính, tài sản, đất đai; sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị theo quy định;

12) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.