Đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19

 

Họ và tên
CMND/CCCD
Số điện thoại
Số tiền đóng góp VNĐ

Trường hợp sử dụng hình thức thanh toán internetbanking của thẻ nội địa thì tài khoản phải được đăng ký thanh toán trực tuyến của ngân hàng. Ngoài ra có thể sử dụng thẻ Visa, Master để thực hiện đóng góp

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 THÔNG QUA CỔNG THANH TOÁN UEH

Tổng số tiền: 108.134.567 đồng (Cập nhật đến ngày 29/7/2021)