Đơn vị quản lý

Viện đào tạo sau đại học

Tổng quan chương trình

     Chương trình cao học được thiết kế lại từ năm 2015 theo hướng quốc tế hóa, tiên tiến, tiệm cận với trình độ các nước trong khu vực, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Học viên có thể theo học hơn 60 chương trình về Kinh tế, Kinh doanh và quản lý (bao gồm Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản lý công…), Luật học, Công nghệ thông tin… theo 1 trong 2 hướng: hướng ứng dụng phù hợp với các học viên đang làm thực tiễn tại các tổ chức, doanh nghiệp; hướng nghiên cứu dành cho các học viên sẽ làm giảng viên, nghiên cứu viên hay học tiếp chương trình tiến sĩ trong tương lai.

     Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ được thiết kế hoàn toàn theo hướng hàn lâm, được cập nhật và trao đổi thường xuyên với các trường đại học hàng đầu trên thế giới, tập trung vào các ngành Kinh tế, Quản trị, Luật học, Toán - Thống kê… Nghiên cứu sinh được khuyến khích viết luận án bằng tiếng Anh, tham gia hội thảo quốc tế và công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI hoặc Scopus.