Kế toán công

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán công được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành kế toán công trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho sinh viên có đầy đủ năng lực, chuyên môn đặc thù trong các lĩnh vực thuộc khu vực công, có tính năng động, sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, biết phân tích, điều hành quản lý và định hướng cũng như giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong các đơn vị kế toán thuộc khu vực công, có khả năng nghiên cứu khoa học cũng như thực hiện và quản lý các dịch vụ trong lĩnh vực kế toán, tài chính, tiền tệ ở cả tầm vi mô lẫn vĩ mô. Sinh viên tốt nghiệp là một cử nhân kế toán khu vực công công có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kiến thức về quản lý hành chính, quản lý ngân sách nhà nước, quy trình về kế toán và kiểm toán trong khu vực công; có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán phục vụ công tác trong đơn vị để thực hiện theo các chương trình của nhà nước.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 121 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí nhân viên kế toán ở tất cả các bộ phận trong phòng kế toán ở các đơn vị công và các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp, kế toán tại bộ phận chức năng tại các bộ, sở, ban, ngành, cục, vụ, viện và các cơ quan nhà nước khác; có thể làm kiểm toán viên nhà nước hoặc kiểm toán viên nội bộ trong các đơn vị công, nhân viên phân tích tài chính và nhân viên kế toán quản trị trong các đơn vị công và tổ chức khác; có thể làm kế toán viên trong các đơn vị phi chính phủ, các tổ chức nhận viện trợ, tài trợ, tại văn phòng chính phủ, mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang, các bộ, sở, ban, ngành, cục, vụ, viện tại Việt Nam.