Kế toán doanh nghiệp

Chương trình Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp cung cấp kiến thức chuyên sâu về kế toán theo các quy định Việt Nam và thông lệ quốc tế, kiến thức quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng thông tin kế toán và các kiến thức bổ trợ liên quan đến kinh tế, quản trị, tài chính và thuế để người học có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, ở nhiều loại hình tổ chức trong xã hội. Với triết lý giáo dục khai phóng, chương trình được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn để giúp người học sau khi tốt nghiệp trở thành nhân lực kế toán có chất lượng cao, được bồi dưỡng toàn diện năng lực giao tiếp trong môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh, năng lực tư duy phản biện, năng lực xây dựng chiến lược, quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh liên quan đến hoạt động kế toán ở tầm vi mô. Mục tiêu cốt lõi của chương trình đào tạo là truyền thụ niềm đam mê để người học tiếp tục học tập, nghiên cứu trong nghề nghiệp kế toán, có ý thức tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, có năng lực phát triển nghề nghiệp trong nước, hoặc khu vực Châu Á trong tiến trình Việt Nam hội nhập lao động quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật kinh doanh
 • Ngoại ngữ
 • Tiếng Anh giao tiếp thương mại 1
 • Tiếng Anh giao tiếp thương mại 2
 • Tiếng Anh giao tiếp thương mại 3
 • Tiếng Anh giao tiếp thương mại 4
 • Lý thuyết kinh tế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng và học thuật định lượng
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hệ thống thuế Việt Nam
 • Kế toán
 • Kế toán tài chính căn bản 1
 • Kế toán tài chính căn bản 2
 • Kế toán công
 • Kiểm toán
 • Kiểm toán căn bản
 • Quản trị nội bộ doanh nghiệp
 • Kế toán quản trị 1
 • Kế toán quản trị 2
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Phân tích báo cáo tài chính

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc 

 • Kế toán tài chính – Các vấn đề mở rộng 1
 • Kế toán tài chính – Các vấn đề mở rộng 2
 • Kế toán quốc tế 1
 • Kế toán quốc tế 2
 • Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS
 • An toàn thông tin kế toán
 • Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính
 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Mô phỏng thực tế và thực tập
 • Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ thông tin
 • Khoá luận tốt nghiệp/ Học kỳ doanh nghiệp

Tự chọn

 • Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
 • Thanh toán quốc tế
 • Kiểm toán công nghệ thông tin
 • Phân tích dữ liệu trong kế toán
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Kiểm soát nội bộ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 124 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu biết về môi trường chính trị, môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật và có những hiểu biết kiến thức nền tảng liên quan đến quản trị, tài chính, thuế, để giải quyết các tình huống kinh doanh trong thực tiễn.
 • Hiểu về quản trị chiến lược trong đơn vị để giải thích tình hình tài chính hiện tại và định hướng cho tương lai.
 • Vận dụng sáng tạo kiến thức về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và quản trị tài chính để có thể quản trị các nguồn lực tài chính trong đơn vị.
 • Thiết kế mô hình đo lường, đánh giá thành quả hoạt động phục vụ cho việc ra quyết định và mục tiêu phát triển bền vững của đơn vị.
 • Phân tích và thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và đảm bảo an toàn thông tin kế toán trong đơn vị.
 • Vận dụng kỹ thuật lập và phân tích báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế cho các đơn vị thuộc khu vực công và khu vực tư.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức hệ thống thông tin kế toán và phân tích dữ liệu kế toán nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định.
 • Tổ chức công tác kế toán thuộc các cấp độ khác nhau của các lĩnh vực hoạt động trong nền kinh tế.
2. Kỹ năng:
 • Giải quyết các bài toán kinh doanh và các tình huống kế toán phát sinh trong thực tế, đồng thời có thể ra quyết định khi cần thiết.
 • Nghiên cứu, tư duy phản biện để phân tích vấn đề một cách khoa học từ đó tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề hợp lý nhất hoặc có hướng xử lý sáng tạo.
 • Trình bày văn bản và giao tiếp trong kinh doanh hiệu quả.
 • Làm việc nhóm thể hiện qua năng lực ảnh hưởng, thương lượng, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
 • Lãnh đạo, tạo việc làm cho mình và người khác để cùng nhau hoạt động có hiệu quả.
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ ở bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam để có thể giao tiếp trong môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế và tiếp cận kiến thức kế toán quốc tế.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, sự khác biệt xã hội và tuân thủ các quy định của pháp luật, của đơn vị làm việc.
 • Lập kế hoạch công việc, đánh giá và cải tiến liên tục hoạt động, bảo vệ được kết luận chuyên môn của cá nhân.
 • Hợp tác trong công việc với cộng sự và có ý thức chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với tập thể.
 • Hình thành thái độ và năng lực học tập suốt đời.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các công ty kiểm toán độc lập, các cơ quan kiểm toán nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán, các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau nhân viên kế toán hoặc phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán, trợ lý kiểm toán, nhân viên kiểm soát nội bộ, chuyên viên phân tích hệ thống thông tin kế toán; giảng viên tại các cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán, nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu về kế toán, kiểm toán