Kinh tế chính trị

Chuyên ngành Kinh tế chính trị (PE) được chúng tôi thiết kế với một chương trình cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức thuộc chuyên ngành, trở thành người phân tích kinh tế có năng lực, có tư duy khoa họcphản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác - Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế lượng
 • Dự báo kinh doanh và phân tích dữ liệu
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Quản trị học
 • Marketing căn bản
 • Kinh tế Công
 • Thẩm định dự án
 • Kinh tế môi trường

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Kinh tế chính trị - phần tư bản chủ nghĩa
 • Kinh tế chính trị - phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Triết học - phần Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Phân tích chính sách công
 • Triết học - phần Chủ nghĩa duy vật lịch sử
 • Chính sách kinh tế - xã hội
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Tự chọn

 • Lịch sử triết học
 • Đường lối kinh tế của ĐCSVN
 • Các lý thuyết kinh tế phương tây hiện đại
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế
 • Chính trị học
 • Logic học

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1.Kiến thức:

 • Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị hiểu được sự vận động của phương thức sản xuất TBCN, những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 • Hiểu được các lý thuyết kinh tế hiện đại và có khả năng vận dụng vào thực tiễn
 • Có kiến thức về quan hệ kinh tế quốc tế, có khả năng vận dụng để giải quyết những vấn đề của thực tiễn
 • Có kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý vùng, địa phương và những kiến thức cơ bản về pháp luật
 • Có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, có khả năng tham gia các tổ chức chính trị, xã hội và các hội nghề nghiệp
2. Kỹ năng:
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, biết sử dụng các phương pháp phân tích định lượng kết hợp với phương pháp định tính trong nghiên cứu, sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê kinh tế trong nghiên cứu
 • Có tư duy phản biện độc lập, có kỹ năng giải quyết vấn đề của thực tiễn liên quan đến chuyên ngành đào tạo Kinh tế chính trị
 • Biết truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu các ý tưởng của mình, thuyết phục được người nghe, biết lắng nghe ý kiến của người khác, tự tin trong giao tiếp
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo nhóm, hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả
 • Biết trình bày văn bản một cách rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, tập trung vào chủ đề chính, tuân thủ các chuẩn mực và quy định trong trích dẫn tài liệu
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Thường xuyên cập nhật các lý thuyết mới và nắm bắt những vấn đề của thực tiễn có liên quan đến chuyên ngành Kinh tế chính trị sau khi tốt nghiệp
 • Coi trọng sự đa dạng và khác biệt trong xã hội, cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm ra sự đồng thuận chung và tiếng nói chung
 • Có sự năng động, nhạy bén, có năng lượng tích cực, đóng góp mang tính xây dựng, có trách nhiệm giải trình trong công việc
 • Ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong các quyết định
 • Chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm trong các quyết định của các nhân
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 • Khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ.
 • Khả năng phân tích lập luận vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị. 
 • Năng lực tiếp tục học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.