Kinh tế đầu tư

Chương trình cử nhân Kinh tế đầu tư có mục đích đào tạo sinh viên có được phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng và kiến thức nền tảng về quản lý và quản trị kinh doanh; có các kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh HP1
 • Tiếng Anh HP2
 • Tiếng Anh HP3
 • Tiếng Anh HP4
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Nguyên lý thẩm định giá
 • Kinh tế học tài chính
 • Phân tích dự án đầu tư
 • Phân tích và quản lý đầu tư
 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế 
 • Trực quan hóa và hệ thống thông tin địa lý
 • Kinh tế phát triển
 • Thực hiện quản trị dự án

Chuyên ngành

 • Thực hành thẩm định dự án
 • Phân tích và quản lý đầu tư nâng cao
 • Học phần tự chọn tự do 2
 • Đánh giá tác động các chương trình và dự án
 • Thẩm định tín dụng
 • Cơ sở dữ liệu
 • Kỹ thuật lập trình với Stata và Python
 • Đầu tư và Marketing kỹ thuật số
 • Học phần tự chọn tự do số 1
 • Phương pháp định tính ứng dụng
 • Phân tích dữ liệu đa phương tiện trong đầu tư và kinh doanh
 • Phát triển và marketing địa phương
 • Kế hoạch và chính sách công
 • Kinh tế công
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng 
 • Chiến lược Marketing

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức:

 • Ứng dụng được kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, toán kinh tế, kinh tế học, kinh doanh và luật
 • Có khả năng phân tích trong kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản lý dự án, phân tích và quản lý đầu tư, phát triển và thẩm định dự án đầu tư, giám sát và đánh giá các chương trình-dự án, thẩm định giá đầu tư, phân tích và hoạch định chiến lược, phân tích kinh doanh-kinh tế cho các doanh nghiệp/tổ chức ở cả khu vực tư và khu vực công
 • Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về kinh tế phát triển, kinh tế học về tài chính và đầu tư, phân tích và đánh giá chính sách công; kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội, marketing cho địa phương và vùng
 • Ứng dụng được kiến thức về các phương pháp, kỹ thuật, mô hình hiện đại trong khởi sự kinh doanh; trong quản lý kinh tế-kinh doanh ở cấp độ doanh nghiệp/tổ chức, địa phương và vùng; quản trị marketing, quản trị chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp
 • Ứng dụng được kiến thức cơ bản về thẩm định giá và các loại tài sản, các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại, thẩm định tín dụng
 • Có khả năng tổng hợp trong các kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, khoa học dữ liệu ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh; về các phương pháp thu thập, quản lý, phân tích dữ liệu và dự báo định lượng-định tính, dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc (dữ liệu lớn) trong kinh tế-xã hội, tài chính và kinh doanh
2. Kỹ năng:
 • Thuần thục về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm
 • Thuần thục về kỹ năng truyền đạt vấn đề tốt bằng văn bản và lời nói tại nơi làm việc, kỹ năng giao tiếp và truyền thông, kỹ năng đàm phán và thương lượng, kỹ năng viết học thuật
 • Thuần thục về kỹ năng tư duy (tư duy logic, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống, tư duy biện chứng), kỹ năng thích ứng với sự thay đổi và quản lý sự thay đổi
 • Thuần thục về kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, ra quyết định và triển khai các hoạt động thực tiễn trong công việc chuyên môn ở doanh nghiệp/tổ chức; cụ thể như: trong phân tích và quản lý đầu tư, quản lý dự án, phân tích và thẩm định dự án, hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị chuỗi cung ứng, phân tích kinh doanh, giám sát và đánh giá các chương trình-dự án, thẩm định tính dụng và các nghiệp vụ ngân hàng khác; trong phân tích chính sách công, lập kế hoạch phát triển và marketing địa phương
 • Có khả năng thuần thục về kỹ năng sử dụng máy tính và mạng cơ bản (IC3), kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng và ngôn ngữ lập trình trong chuyên ngành
 • Có khả năng sử dụng kỹ năng ngoại ngữ trong giao tiếp (TOEIC tối thiểu 500 điểm đối với chương trình đại trà); kỹ năng ngoại ngữ trong công việc chuyên môn ở mức có thể đọc-hiểu, lập và trình bày các báo cáo trong lĩnh vực Kinh tế Đầu tư đối với chương trình đại trà và có thể sử dụng được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng Tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực Kinh tế Đầu tư đối với chương trình chất lượng cao
 • Có kỹ năng khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng tự học; kỹ năng về thể dục-thể thao
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm. Có sự tận tâm, tính cởi mở, sự hòa đồng và kiểm soát được cảm xúc
 • Lập kế hoạch điều phối và quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; có tinh thần cải tiến liên tục; có tinh thần doanh nhân
 • Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; tự định hướng và đưa ra các kết luận chuyên môn và bảo vệ quan điểm cá nhân
 • Có ý thức và khả năng không ngừng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ; có ý thức rèn luyện và giữ gìn sức khỏe
 • Biết trân trọng các giá trị nhân văn và bác ái, tôn trọng sự đa dạng vì một xã hội tốt đẹp hơn. Có tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Các loại hình doanh nghiệp, các công ty nghiên cứu, tư vấn phát triển dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm định giá độc lập: Nhân viên ở các bộ phận: Kế hoạch, chiến lược, kinh doanh, marketing, quản trị chuỗi cung ứng, tài chính, R&D, chuyển đổi số, phân tích dữ liệu, phát triển dự án đầu tư…; Nhân viên quản trị dự án; Nhân viên về phân tích kinh doanh, khoa học dữ liệu; Chuyên viên phân tích/ quản lý đầu tư/Phát triển dự án; Chuyên viên quản lý đấu thầu; Trợ lý/thư ký

 • Lập và phân tích chiến lược-kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường, quản trị hoạt động marketing, triển khai các chương trình marketing; đề xuất, xây dựng và tổ chức thực thi các chiến lược phát triển; quản trị chuỗi cung ứng; phân tích và quản lý các vấn đề về nguồn vốn, và sử dụng vốn ở các công ty; thiết lập dự án đầu tư
 • Quản trị các dự án đang triển khai của doanh nghiệp, lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình/dự án tại doanh nghiệp/tổ chức hay địa phương
 • Tổ chức cơ sở dữ liệu nội bộ, thu thập thông tin nội bộ, thông tin từ các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, thông tin khảo sát/thí nghiệm… để phân tích và hỗ trợ nhu cầu ra quyết định của các phòng ban, ban giám đốc và các bên liên quan. Áp dụng các công cụ thống kê, học máy, phân tích dữ liệu lớn với các phần mềm chuyên dụng, các ngôn ngữ lập trình
 • Lập, thẩm định và giám sát các dự án đầu tư của tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng, các quỹ.
 • Lập, phân tích hồ sơ mời thầu, quản lý hồ sơ đầu thầu và tổ chức đấu thầu
 • Hỗ trợ cho các trưởng bộ phận, giám đốc, chủ tịch HĐQT các công việc phù hợp với chuyên môn

Khởi sự kinh doanh; nhà đầu tư các nhân: Chuyên viên khảo sát/ nghiên cứu thị trường/phân tích và dự báo kinh doanh/định giá; Chuyên viên lập và thẩm định dự án đầu tư; Chuyên viên quản trị dự án; Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý (cấp trung, cấp cao); Người đầu tư kinh doanh 

 • Thu thập thông tin khách hàng, phân tích và đưa ra kết luận về thị trường; thu thập các số liệu, thống kê về các đối thủ cạnh tranh; phân tích và dự báo doanh thu; phân tích kinh doanh để hỗ trợ ra quyết định; tư vấn chính sách, tham gia quá trình thẩm định giá các loại tài sản
 • Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định về tính khả thi, hiệu quả dự án, phê duyệt dự án, lập báo cáo thẩm định dự án để cung cấp cho các bên liên quan, tư vấn các dự án đầu tư
 • Tư vấn quản trị dự án, thực hiện công việc quản trị dự án
 • Thực hiện các công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp,
 • Phân tích và thực hiện các hoạt động đầu tư-kinh doanh của cá nhân trên thị trường chứng khoán, bất động sản cũng như các thị trường khác

Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác (quỹ tín dụng, quỹ đầu tư, công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán): Nhân viên tín dụng, nhân viên ở các bộ phận khác nhau trong ngân hàng/tổ chức tài chính; Chuyên viên quản trị rủi ro; Chuyên viên phân tích/ tư vấn đầu tư, tài chính, chiến lược

 • Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ tín dụng, thẩm định kế hoạch, dự án cần vay vốn của khách hàng và báo cáo cấp trên, lập, theo dõi, thanh lý hợp đồng tín dụng
 • Nhận dạng và đo lường rủi ro; xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn, công cụ để quản lý rủi ro phát sinh; phối hợp với các bên để giải quyết vấn đề khi rủi ro xuất hiện
 • Tư vấn, phân tích chiến lược, đánh giá ưu/ nhược điểm, cơ hội/thách thức, rủi ro và biện pháp hạn chế rủi ro của phương án kinh doanh, danh mục đầu tư của khách hàng cá nhân và tổ chức, lập kế hoạch và quản lý dòng tiền

Các tổ chức tư vấn/tham mưu, hoạch định và thực thi các chính sách về kinh tế của Đảng, Chính phủ, các Bộ chuyên ngành, các tỉnh, thành phố; Sở ban ngành; Ủy ban nhân dân các cấp; Các trung tâm xúc tiến thương mại-đầu tư-du lịch; Ban quản lý các dự án, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,  các khu kinh tế: Chuyên viên ở bộ phận đầu tư, thẩm định đầu tư, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, kế hoạch-tổng hợp, tài chính, quy hoạch

 • Tư vấn/tham mưu, hỗ trợ phân tích và hoạch định chính sách chính sách công; đánh giá đầu tư, thẩm định các dự án đầu tư về mặt tài chính và kinh tế-xã hội… cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương; tập hợp, hoàn thiện các văn bản, quy trình để quản lý hành chính, báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền; quản lý và triển khai các chính sách, chương trình, dự án

Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội: Chuyên viên phân tích/quản lý/ trợ lý cho các dự án, chương trình 

 • Lên kế hoạch, triển khai, điều hành và đánh giá dự án phát triển; lâp chiến lược và thực hiện các hoạt động gây quỹ; hỗ trợ, giám sát, lập báo cáo hoạt động và tài chính ở văn phòng và địa phương

Các viện nghiên cứu kinh tế xã hội, các trường đại học khối kinh tế: Chuyên viên phân tích/quản lý/ trợ lý cho các dự án, chương trình; nghiên cứu viên; Giảng viên

 • Lên kế hoạch, triển khai, điều hành và đánh giá dự án nghiên cứu, các chương trình hành động của viện nghiên cứu, lâp chiến lược và thực hiện các hoạt động gây quỹ; hỗ trợ, giám sát, lập báo cáo hoạt động và tài chính ở văn phòng và địa phương
 • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế, đầu tư, chính sách,…