Ngân hàng đầu tư

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng đầu tư được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về các dịch vụ ngân hàng đầu tư được cung cấp chủ yếu bởi các ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, và các định chế tài chính khác trên thị trường tài chính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng hiểu và vận dụng thành thạo những lý thuyết tài chính, ngân hàng cũng như các kỹ năng giao tiếp, phân tích, phản biện đã học để đưa ra các giải pháp, một cách sáng tạo, trong những hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán như: bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ đầu tư, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp, môi giới và tự doanh,… Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học, phương pháp luận, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tự chủ, tư duy sáng tạo từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, thăng tiến trong nghề nghiệp và có khả năng học tập suốt đời.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác - Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi sự kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Triết học Mác - Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi sự kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
Kiến thức chuyên ngành
 • Luật Ngân hàng - Chứng khoán
 • Ngân hàng đầu tư nâng cao 
 • Quản trị rủi ro tại các định chế tài chính
 • Chiến lược kinh doanh trên thị trường Nợ
 • Chiến lược kinh doanh trên thị trường vốn
 • Hoạch định tài chính cá nhân
 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Quản trị rủi ro ngoại hối
 • Tài trợ dự án
 • Các tình huống trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, tài chính 
 • Ngân hàng quốc tế
 • Các sản phẩm tài chính đặc biệt của ngân hàng đầu tư
 • Marketing dịch vụ tài chính - ngân hàng

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu và có thể giải thích các thuyết về kinh tế học, kinh tế chính trị, và luật pháp trong kinh doanh
 • Hiểu và vận dụng các nguyên lý về kế toán, tài chính doanh nghiệp và quản trị kinh doanh
 • Vận dụng các nguyên lý về tài chính ngân hàng và các lý thuyết về thị trường tài chính, tiền tệ và thị trường vốn
 • Hiểu cơ chế vận hành của ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán và các định chế tài chính khác
 • Vận dụng các kiến thức về luật pháp, chuẩn mực đạo đức và tác phong nghề nghiệp vào hoạt động của ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán và các định chế tài chính khác
 • Hiểu, có thể phân tích và vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên sâu về hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán và các định chế tài chính tương tự như: bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn M&A, tư vấn khởi nghiệp, môi giới, tự doanh chứng khoán.
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị hoạt động và quản trị rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, định chế tài chính
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết về các sản phẩm và chiến lược đầu tư đặc biệt trên thị trường tài chính
2. Kỹ năng:
 • Thành thạo trong việc lập luận, đưa ra ý kiến tranh luận về các vấn đề kinh tế và tài chính - ngân hàng.
 • Thuần thục trong việc nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề về kinh tế và tài chính - ngân hàng một cách sáng tạo
 • Làm việc theo nhóm, và quản lý nhóm với vai trò lãnh đạo nhóm một cách có hiệu quả
 • Thuần thục trong việc truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến, kiến thức, và thực hiện những nhiệm vụ cụ thể phức tạp.
 • Sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong công việc
 • Thuần thục trong việc dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Tự giác làm việc hiệu quả, tự chịu trách nhiệm trong một nhóm hoặc đội để đạt được mục tiêu
 • Có thái độ tích cực với nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, có tinh thần thượng tôn pháp luật
 • Đủ kiến thức để làm việc tại ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác.
 • Học tập một cách chủ động và có khả năng đưa ra những ý kiến phản biện trong quá trình tự học
 • Học tập tiếp các chương trình sau đại học khối kinh tế tại tất cả các trường ĐH trong nước và quốc tế
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, công ty tài chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm, ngân hàng thương mại, các định chế tài chính trung gian khác. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc trong và ngoài nước tại các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, các công ty đa quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
 • Sinh viên có thể đảm nhận các công việc như: tái cấu trúc doanh nghiệp, phân tích và đầu tư vào các dự án khởi nghiệp, quản lý rủi ro, quản trị đầu tư, tư vấn phát hành chứng khoán huy động vốn cho khách hàng, tư vấn tài chính, môi giới, quản lý danh mục đầu tư, sáng tạo và phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.