Quản lý công

Chương trình trang bị kiến thức quản lý hiện đại và kỹ năng cần thiết để quản lí có hiệu quả các tổ chức công và phi lợi nhuận. Sinh viên tốt nghiệp có thể tác nghiệp chuyên nghiệp trong khu vực công các vấn đề liên quan đến quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán – tài chính, quản lý đô thị, marketing và quan hệ công chúng.

Người học được đào tạo kỹ năng phân tích chính sách, tham gia hoạch định các chiến lược và chính sách phát triển bền vững cho địa phương; kỹ năng giao tiếp và tương tác hiệu quả với khu vực dân sự nhằm nhận dạng và đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng và người dân với động lực phụng sự và trách nhiệm xã hội cao nhất.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong cả khu vực công hoặc khu vực tư, bao gồm các cấp chính quyền Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức phi lợi nhuận (MPOs) và các doanh nghiệp. Sinh viên có thể tiếp tục theo học sau đại học ở trong và ngoài nước.