Thuế trong kinh doanh

Chương trình Cử nhân Thuế trong kinh doanh cung cấp kiến thức nền tảng chung của khối ngành Kinh tế-Quản trị-Tài chính Kế toán và kiến thức chuyên sâu về Thuế một cách hệ thống gắn liền với sự vận động của môi trường kinh doanh. Sự phát triển của nền kinh tế cùng với cơ chế tự khai tự nộp thuế tạo ra sự tương tác ngày càng lớn giữa cá nhân và doanh nghiệp với hệ thống thuế làm gia tăng nhu cầu về các chuyên gia thuế trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Chương trình Cử nhân Thuế trong kinh doanh được xây dựng nhằm cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng làm việc độc lập, năng động, tự tin và có trách nhiệm. Cử nhân Thuế trong kinh doanh sẽ giúp cho các đơn vị kinh doanh giải quyết các vấn đề về thuế và hoạch định thuế hiệu quả, giảm thiểu các rủi ro về thuế, góp phần xây dựng các doanh nghiệp phát triển bền vững. Chiến lược tập trung vào tương lai (future-focused strategy) được chương trình Thuế trong kinh doanh xây dựng trên nền tảng quá trình giáo dục liên tục, kết hợp với trải nghiệm thực tế, mạng lưới cựu sinh viên đang hoạt động rộng khắp mang đến những đầu ra tốt nhất cho sinh viên

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Ngoại ngữ 
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và ứng dụng
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính 
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Hoạch định Thuế
 • Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng
 • Tài chính công
 • Ngân hàng thương mại
 • Thị trường và các định chế tài chính 
 • Kế toán tài chính nâng cao
 • Nguyên lý thuế
 • Luật doanh nghiệp
 • Kiểm toán
Kiến thức chuyên ngành 
 • Đạo đức Thuế
 • Định giá chuyển giao và kinh doanh toàn cầu
 • Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
 • Thuế Thu nhập Cá nhân
 • Thuế gián thu
 • Thuế Tài sản
 • Thực hành thuế
Kiến thức chuyên ngành tự chọn 
 • Thuế Quốc tế
 • Kế toán thuế
 • Thuế Xuất – Nhập khẩu
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Đầu tư công
 • Thuế đối với hoạt động mua bán và sáp nhập
 • Quản lý rủi ro tuân thủ thuế
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị rủi ro tài chính

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1 . Kiến thức:
 • Áp dụng những nguyên tắc cơ bản của Luật, Kế toán, Tài chính, Thuế và quản trị vào việc xác định nghĩa vụ tuân thủ thuế và kế toán thuế của doanh nghiệp 
 • Phân tích hoạt động kê khai và tuân thủ thuế của doanh nghiệp  
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ thuế 
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các bất đồng phát sinh với cơ quan thuế 
 • Hoạch định thuế cho doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động kinh doanh 
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, phân tính tình huống để có thể ra quyết định hoặc kết luận các vấn đề trong phạm vi chuyên môn;
 • Có kỹ năng phân tích dữ liệu – thông tin kinh tế để có thể hỗ trợ việc ra quyết định và đánh giá hiệu quả công việc;
 • Có kỹ năng trình bày (nói, viết) để chuyển tải ý tưởng của mình rõ ràng, thuyết phục;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập;
 • Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh và có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh
 • Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;
 • Đạt yêu cầu về thể chất và giáo dục quốc phòng.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động mà mình phụ trách;
 • Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân;
 • Sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
 • Hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài tổ chức;
 • Có ý thức rèn luyện để phát triển năng lực học tập suốt đời.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế trong kinh doanh hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp trong nước từ qui mô nhỏ vừa đến doanh nghiệp lớn. Trường hợp không muốn làm việc cho chỉ một doanh nghiệp, thì có thể  tiếp tục tham dự kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề để được thừa nhận như một đại lý thuế chuyên nghiệp, độc lập.