Tiếng Anh thương mại

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh thương mại phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên ở mức độ chuyên sâu, đồng thời trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý. Sinh viên có thể làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Chương trình tăng cường tính chủ động của sinh viên qua việc phát triển kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thảo luận, thuyết trình.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 31 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 89 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 130 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại có khả năng làm việc cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tài chính trong nước hoặc quốc tế, các cơ quan hoặc các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam và văn phòng đại diện Việt Nam ở nước ngoài; có thể đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thương mại tại các cơ sở đào tạo khác nhau sau khi đã bổ sung kiến thức và kỹ năng sư phạm; có khả năng đảm nhận vị trí biên phiên dịch viên trong lĩnh vực kinh tế thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ có sử dụng Tiếng Anh trong giao dịch, đáp ứng được yêu cầu của quốc gia và quốc tế.