Chuyên ngành hệ thống thông tin kinh doanh (Ngành hệ thống thông tin quản lý)

Chương trình trang bị kiến thức, kỹ năng về mô hình hóa các quy trình quản lý, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin quản lý; cũng như năng lực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kinh doanh.

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng.

Điều kiện xét tuyển

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Cấu trúc chương trình

 • Kiến thức ngành: 12 tín chỉ
 • Kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ
 • Kiến tập/Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 46 tín chỉ

Kiến thức

 • Có kiến thức về các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh.
 • Có kiến thức về phương pháp, cách thức tổ chức và tư duy hệ thống để ứng dụng các mô hình công nghệ thông tin vào thực tế quản lý và kinh doanh của tổ chức.
 • Có kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế và lập trình để xây dựng các hệ thống thông tin trong tổ chức.
 • Có kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn với sự hỗ trợ của máy tính nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Kỹ năng

 • Biết sử dụng và tư vấn các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh thông qua các phần mềm như ERP, SCM, CRM,…
 • Biết xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Biết quản trị, khai thác và phân tích dữ liệu của tổ chức.
 • Biết sử dụng một số phần mềm hỗ trợ việc phân tích, thiết kế và xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin cho tổ chức.
 • Chuyên viên xây dựng và quản trị dữ liệu cho hệ thống thông tin của tổ chức.
 • Chuyên viên tư vấn cho các tổ chức trong việc lựa chọn mua và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Nhà quản trị hệ thống và định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức (CIO – Chief Information Officer).