Kế toán doanh nghiệp (Khối ngành gần, cùng khối ngành)

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 54 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kế toán tài chính căn bản 2
 • Kế toán quản trị 1
 • Kế toán quản trị 2
 • Kế toán công
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Kiểm toán căn bản

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Kế toán tài chính nâng cao 1
 • Kế toán tài chính nâng cao 2
 • Kế toán quốc tế 1
 • Kế toán quốc tế 2
 • Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS
 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • An toàn thông tin kế toán
 • Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ thông tin
Tự chọn
 • Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
 • Thanh toán quốc tế
 • Kiểm toán công nghệ thông tin
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Kiểm soát nội bộ
 • Phân tích dữ liệu trong kế toán

Thực tập và tốt nghiệp: 10

 • Khoá luận tốt nghiệp/ Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 64 tín chỉ

1. Kiến thức:
1.1 Kiến thức chung
 • Kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận Kế toán - Kiểm toán.
 • Kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị và tài chính.
 • Kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
1.2 Kiến thức chuyên ngành
 • Hiểu biết các quy định pháp lý về kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Hiểu biết các quy định pháp lý về kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán quốc tế và quy trình kiểm toán cơ bản.
 • Có khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành kế toán áp dụng trong một doanh nghiệp (kể cả trong đơn vị hành chính sự nghiệp) như tổ chức thực hiện và cung cấp thông tin về kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính,… Có khả năng thực hiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học.
1.3 Kiến thức bổ trợ
 • Có kiến thức bổ trợ thuộc nhiều lĩnh vực như luật kinh tế, thuế, hành vi tổ chức, quản trị sản xuất, thị trường tài chính, mô hình tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính công...
 • Đạt chứng chỉ TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc trình độ DELF B1 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B2.
 • Đạt yêu cầu về Giáo dục thể chất.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
 • Có chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
2. Kỹ năng:
2.1 Kỹ năng cứng
 • Có kỹ năng tổ chức, điều hành và thực hiện công tác kế toán ở nhiều lĩnh vực hoạt động trong nền kinh tế. 
 • Có kỹ năng thực hiện và cung cấp dịch vụ về kế toán, kiểm toán cho các doanh nghiệp ở các nước trong khu vực Châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.
 • Có kỹ năng thực hiện các công việc trong các phần hành của kế toán tài chính, kế toán quản trị trong một doanh nghiệp, xử lý và tạo lập được hệ thống thông tin kế toán, đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng khác nhau.
 • Có kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý, cho việc đưa ra các quyết định kinh tế hoặc kiểm toán.
 • Có kỹ năng tham gia thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các dịch vụ đảm bảo khác.
 • Có kỹ năng tham gia hoạch định các chính sách liên quan đến kế toán, kiểm toán.
2.2 Kỹ năng mềm
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả như kỹ năng thuyết trình, phản biện, làm việc theo nhóm và giải quyết mối quan hệ trong nhóm để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra và chịu được áp lực cao mà nghề nghiệp kế toán, kiểm toán yêu cầu.
 • Có kỹ năng truyền thông liên quan đến lĩnh vực công tác.
 • Có kỹ năng thu thập và xử lý dữ liệu để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
 • Có kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học phục vụ hoạt động kế toán, kiểm toán như Microsoft Word, PowerPoint, Excel và Access.
 • Có kỹ năng sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) để nắm vững hoạt động quản trị doanh nghiệp.
3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
 • Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.
 • Có tư cách đạo đức, trách nhiệm với xã hội, công việc, đặc biệt là có hiểu biết và tôn trọng đạo đức trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.
 • Có tinh thần kỷ luật cao, độc lập, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc; hợp tác với đồng nghiệp và mọi người.
 • Có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cộng đồng và tác phong công nghiệp. Luôn thể hiện tính chủ động và tinh thần sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.
 • Có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.