Chuyên ngành kinh doanh thương mại (Ngành kinh doanh thương mại)

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 • Kiến thức ngành: 9
 • Kiến thức chuyên ngành: 30
 • Thực tập và tốt nghiệp: 10
 • Tổng số tín chỉ: 49

1. Kiến thức:

 • Trang bị kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân.
 • Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết chuyên sâu và kiến thực tiễn vững chắc thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý và ngành Kinh doanh thương mại để giải quyết các vấn đề chuyên môn
 • Có các kiến thức cơ bản về toán học, đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification) tin học và khoa học tự nhiên để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc và cuộc sống.
 • Có các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội, nhân văn cho việc phân tích, giải thích những vấn đề trong công việc và cuộc sống.
 • Có kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý đủ để nhận thức môi trường kinh tế trong và ngoài nước, phát hiện và nắm bắt cơ hội kinh doanh
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị và kinh doanh trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn.
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực ngành Kinh doanh thương mại trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại
2. Kỹ năng:
 • Giúp người học phát triển khả năng tự học, kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết thuộc lĩnh vực ngành Kinh doanh thương mại để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp.
 • Có kỹ năng nhận thức và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả, có kỹ năng thuyết trình, xử lý văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đạt trình độ TOEIC 600, và làm việc trong môi trường hội nhập.
3. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm:
 • Sinh viên ngành Kinh doanh thương mại có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn,  phổ biến kiến thức thuộc ngành Kinh doanh thương mại và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.
 • Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại giúp người học xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng, ý thức phục vụ đất nước và đạo đức nghề nghiệp.
 • Có năng lực học tập suốt đời, có ý thức học tập để hoàn thiện, cập nhật kiến thức cho bản thân, có tinh thần cầu tiến
 • Có năng lực làm việc độc lập, lập kế hoạch quản lý công việc cá nhân, có kỹ năng làm việc theo nhóm và quản lý hoạt động của nhóm
 • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc, chịu đựng áp lực công việc cao, dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc
 • Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và nội quy, quy định nơi làm việc