Chuyên ngành ngân hàng (Ngành tài chính - ngân hàng)

Chương trình được thiết kế phù hợp với chương trình tiên tiến của các trường đại học trên thế giới. Trang bị đầy đủ cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính - ngân hàng và kiến thức chuyên môn  về ngân hàng: huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, ngân hàng quốc tế, kế toán ngân hàng, quản trị ngân hàng, ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính cá nhân và đồng thời huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc tại các NHTM, các định chế tài chính phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về  tài chính - ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác.  Ngoài ra  người học có cơ hội học tập ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

Người học  đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

Kiến thức ngành: 12 tín chỉ

Kiến thức chuyên ngành 23 tín chỉ.

Học phần tự chọn: 6 tín chỉ.

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ.

  • Tổng số tín chỉ: 51 tín chỉ.

Hiểu biết và vận dụng kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật, kiến thức  nền tảng về tài chính – ngân hàng làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên ngành và linh hoạt chuyển đổi ngành học khi cần thiết.

Hiểu biết và vận dụng kiến thức chuyên ngành ngân hàng trong các hoạt động huy động vốn, tín dụng, ngân hàng quốc tế, kế toán ngân hàng, quản trị ngân hàng, phân tích rủi ro, ngân hàng đầu tư, hoạch định tài chính cá nhân và các hoạt động khác có liên quan.

Đạt trình độ tiếng anh TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.

 Ứng dụng kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn, từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc.

Sinh viên có thể đảm nhận các công việc như: giao dịch viên, chuyên viên về quản lý rủi ro, phân tích tín dụng, quan hệ khách hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý nguồn vốn, tư vấn tài chính, kế toán, chuyên viên tài chính, môi giới, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính tại các NHTM, Định chế tài chính, doanh nghiệp.

Hoặc có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.