Quản trị (Khối ngành gần, cùng khối ngành)

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ

Kiến thức ngành

 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Quản trị điều hành
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Tài chính cho nhà Quản trị
 • Chiến lược marketing cho nhà quản trị
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị chất lượng
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Quản trị chiến lược
 • Kinh doanh trong bối cảnh kỹ thuật số

Kiến thức chuyên ngành

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Quản trị sự thay đổi
 • Triển khai chiến lược
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Lãnh đạo
 • Phát triển kỹ năng quản trị
 • Thực tập và tốt nghiệp: 10

Tự chọn

 • Tư duy thiết kế trong kinh doanh
 • Đạo đức kinh doanh
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Văn hóa tổ chức
 • Đàm phán trong quản trị
 • Quản trị dự án
 • Quản trị quan hệ khách hàng  (CRM)
 • Quản trị điều hành 2
 • Quản trị chất lượng dịch vụ
 • Thiết lập và mô hình hóa quy trình trong doanh nghiệp
 • Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)
 • Quản trị doanh nghiệp nhỏ
 • Tài chính khởi nghiệp
 • Quản trị sáng tạo và đổi mới
 • Quản trị khởi nghiệp
 • Marketing khởi nghiệp
 • Tuyển dụng và đào tạo
 • Đánh giá thực hiện công việc
 • Quản trị thù lao lao động
 • Quan hệ lao động
 • Luật lao động

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ

1. Kiến thức:
1.1 Kiến thức chung
 • Thể hiện sự hiểu biết các kiến thức chung về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước, các kiến thức cơ bản về kinh tế và xã hội.
1.2 Kiến thức chuyên ngành
 • Hiểu các chức năng của một đơn vị kinh doanh như tài chính, nhân sự, marketing, điều hành, và kiến thức về định hướng chiến lược kinh doanh, về tổ chức, hành vi tổ chức để có thể nghiên cứu, phân tích các thông tin học thuật chuyên sâu cũng như ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh.
 • Thông hiểu các kiến thức về phát triển tư duy kinh doanh, nhận diện và giải quyết vấn đề.
 
1.3 Kiến thức bổ trợ
 • Kiến thức về môi trường luật pháp, văn hoá, xã hội và đạo đức để có thể phản ứng kinh doanh thích hợp trước những biến đổi của môi trường.
 • Đạt chứng chỉ TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc trình độ DELF B1 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B2.
 • Đạt yêu cầu về Giáo dục thể chất.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
 • Có chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
 
2. Kỹ năng:
2.1 Kỹ năng cứng
 • Kỹ năng phân tích kinh doanh dựa trên phương pháp và kỹ năng tích hợp. 
 • Có kỹ năng phân tích, phản biện, phát hiện nguyên nhân cốt lõi gây ra vướng mắc, và ra quyết định.
 • Phát triển kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu thông qua các thuật toán và mô hình toán nhằm phục vụ cho quá trình ra quyết định trong kinh doanh. 
 • Kỹ năng tư duy và phân tích, kỹ năng ra quyết định hiệu quả, kỹ năng phân tích tình huống, kỹ năng mô phỏng trong kinh doanh.
2.2 Kỹ năng mềm
 • Sử dụng thuần thục các kỹ năng cơ bản trong hoạt động quản trị như kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết; kỹ năng phân tích ra quyết định, kỹ năng tư duy phản biện/ tư duy chiến lược; kỹ năng truyền thông, giao tiếp kinh doanh, làm việc nhóm; kỹ năng đàm phán, thương lượng.
 • Sử dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong việc thiết kế và triển khai hệ thống thông tin kinh doanh nhằm đáp ứng các nhu cầu thông tin khác nhau của các bên liên quan.
 • Có kỹ năng sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) để nắm vững hoạt động quản trị doanh nghiệp.
 
3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
 • Tôn trọng những chuẩn mực đạo đức của một công dân trong xã hội.
 • Tuân thủ pháp luật của quốc gia và quốc tế; tuân thủ trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh.
 • Trung thực, khách quan, có động lực và khát khao trở thành nhà kinh doanh.
 • Trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.