Chuyên ngành thương mại điện tử (Ngành hệ thống thông tin quản lý)

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  • Kiến thức ngành: 9
  • Kiến thức chuyên ngành: 30
  • Thực tập và tốt nghiệp: 10
  • Tổng số tín chỉ: 49