Chuyên ngành thương mại điện tử (Ngành hệ thống thông tin quản lý)

Chương trình trang bị kiến thức toàn diện, kỹ năng chuyên sâu về phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống kinh doanh trực tuyến dựa trên Internet và các nền tảng công nghệ mới; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trực tuyến trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng.

Điều kiện xét tuyển

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Cấu trúc chương trình

 • Kiến thức ngành: 9 tín chỉ
 • Kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ
 • Kiến tập/Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 49 tín chỉ

Kiến thức

 • Có kiến thức về hành vi khách hàng trực tuyến, các mô hình kinh doanh và các hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử.
 • Có kiến thức nền tảng chiến lược cạnh tranh và marketing trong thương mại điện tử.
 • Có kiến thức về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho thương mại điện tử.
 • Có kiến thức phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai và quản lý các hệ thống thông tin ứng dụng trong thương mại điện tử.
 • Có kiến thức nền tảng về quản trị hoạt động thương mại điện tử.

Kỹ năng

 • Biết xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử.
 • Biết phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai và quản trị các hệ thống thông tin ứng dụng trong thương mại điện tử.
 • Biết triển khai và quản lý các hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử.
 • Chuyên viên tại các tổ chức, các đơn vị kinh doanh có triển khai hoạt động thương mại điện tử.
 • Nhà quản trị hoạt động Marketing số (Digital Marketing) tại các đơn vị kinh doanh.
 • Chuyên viên hoặc quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoạt động thương mại điện tử.