Tiếng Anh thương mại (Khối ngành gần, cùng khối ngành)

Người học đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thứcgiáo dục chuyên nghiệp: 55 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Ngữ âm -  m vị học 
 • Từ vựng học 
 • Ngữ nghĩa học 
 • Hình thái - Cú pháp học 
 • Kỹ năng TATM4 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 4)
 • Kỹ năng TATM5 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 5)
 • Kỹ năng TATM6 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc 6)
Kiến thức chuyên ngành bổ trợ
 • Marketing căn bản
 • Quản trị kinh doanh quốc tế 
 • Quản trị nguồn nhân lực  
 • Quản trị xuất nhập khẩu  

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa 
 • Biên dịch thương mại 
 • Kỹ năng Viết học thuật
Tự chọn
 • Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Luật 

Thực tập và tốt nghiệp: 10

Tổng số tín chỉ: 65

1. Kiến thức:
 •  Những kiến thức đại cương nền để phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của ngành ngôn ngữ Anh. 
 •  Những kiến thức nâng cao về tiếng; về ngôn ngữ học cũng như các kiến thức về nền văn hóa, văn minh của các nước mà tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ chính thức như: Anh, Mỹ, Úc…; kiến thức tiếng Anh chuyên ngành để người học có thể đào sâu nghiên cứu các văn bản và ngôn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh.
 •  Kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết để phục vụ mục đích học tập tiếng Anh chuyên ngành đồng thời tạo cho người học lợi thế cạnh tranh cơ hội việc làm
 •   Các lý thuyết về biên dịch trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. 
2. Kỹ năng
Sau khi hoàn thành chương trình, người học có
 •  Năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe – nói – đọc – viết) cấp độ C1 khung Châu Âu chung (CEFR - Common Eupropean Framework Reference) tương đương với chứng chỉ quốc tế BEC Higher và IELTS 7.0.
 • Kỹ năng học tập hiệu quả, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề về ngôn ngữ và các kỹ năng cần thiết để tác nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và giao tiếp quốc tế có sử dụng tiếng Anh.
 • Các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc làm sau khi tốt nghiệp: kỹ năng trình bày và phân tích vấn đề, kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, khả năng tư duy phản biện …
 • Giao tiếp bằng một ngôn ngữ nước ngoài thứ 2 (tiếng Pháp) ở cấp độ tiền B1 (CEFR).
 • Tin học tương đương trình độ A, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành và khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho việc học tập và công việc chuyên môn.
3. Thái độ, hành vi: 
 •  Trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng, sống và làm việc theo pháp luật;
 • Đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến và ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ hợp tác, chia sẻ, nhiệt tình và chuyên nghiệp trong công việc; và 
 • Thái độ tự tin và chủ động hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế, ý thức tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của các nền văn hóa sử dụng ngôn ngữ Anh cũng như giữ gìn và giới thiệu với bạn bè quốc tế nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.